woensdag 15 februari 2017 22:23

In de bijlage treft u/jij de jeugdwerk handleiding 2016-2018.

Laatst aangepast op woensdag 15 februari 2017 22:31
 
dinsdag 07 juli 2015 18:07

[...]Beleidsplan: De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op (Ord.4.8.5). Na overleg met diverse colleges en organen is het beleidsplan voor het tijdvak 2015-2018 door de kerkenraad voorlopig vastgesteld. Voordat de kerkenraad het beleidsplan definitief vaststelt, ontvangt de gemeente de gelegenheid om te reageren op de inhoud ervan. In de bijlage vindt u/jij het beleidsplan.

Laatst aangepast op maandag 13 juli 2015 10:36
 
maandag 15 november 2010 19:18

In onze gemeente zijn er verschillende activiteiten die aan gemeenteleden de mogelijkheid bieden om ook doordeweeks bezig te zijn met het Woord van God. Naast de diverse vormen van jeugdwerk denken we aan de mannenvereniging, de vrouwenstudiekring, de Bijbelkring, de maandagavondkringen voor volwassenen en de Bijbellezingen. We zijn dankbaar de vele leden van onze gemeente deze...

Laatst aangepast op maandag 22 november 2010 17:27
Lees meer...
 
maandag 15 november 2010 19:01

Ouderen en /of alleenstaanden worden, als zij daar prijs op stellen, regelmatig bezocht door een gemeentelid. Dit werk heeft tot doel de eenzaamheid te helpen verzachten en het onderlinge contact te bevorderen.
Veel ouderen kunnen soms ongemerkt wat buiten het gemeenteleven komen te staan. Vooral wanneer de zondagse erediensten niet meer in de kerk bijgewoond kunnen worden. Aan 70- jarigen en ouderen, of aan hen die zich eenzaam voelen, wordt...

Laatst aangepast op maandag 22 november 2010 17:28
Lees meer...
 
zaterdag 28 november 2009 10:39

Geboorte en jubilea
Door de kerkbode blijft de gemeente op de hoogte van blijde en droevige gebeurtenissen. Deze berichtgeving stellen predikant en gemeente in staat mee te leven en bij de staan op allerlei manieren ondere andere door voorbede in de eredienst. Houd predikant en scriba dus op de hoogte als het gezin uitbreidt of als er gedenkdagen zijn.

Ziekenbezoek
Van ouds af is het gewoonte dat de predikant gemeenteleden bezoekt die in het ziekenhuis verblijven. Het is daarom fijn als hij op de hoogte is van opname en thuiskomst. Door voorbede, bezoek en attenties leven predikant en gemeente mee met de zieke en zo nodig met het thuisfront. Ook langdurig zieken krijgen aandacht en worden bij de voorbede maandelijks genoemd zodat zij niet vergeten worden. 

Overlijden
Pastorale bijstand in droevige omstandigheden is een belangrijke taak van predikant en kerkenraad. Het is daarom noodzakelijk dat na overlijden van een gemeentelid de wijkpredikant zo spoedig mogelijk bericht krijgt. Hij is met de kerkenraad beschikbaar nabestaanden te troosten en te helpen met Woord en daad. De kerkenraad is beschikbaar om tijdens de rouwdagen 's avonds af te sluiten met Schriftlezing en gebed. De wijkpredikant leidt gewoonlijk de rouwdienst. De kerkenraad geeft daarvoor in de kerk of 'Onder de wiek' gelegenheid.

Verhuizing
Bericht van verhuizing binnen de gemeente of bij vertrek naar elders stuurt u naar de scriba en de kerkelijke administratie. Pastoraat en berichtgeving kunnen op die manier zonder problemen doorgaan. De adressen en telefoonnummers staan in de Adreswijzer.

Kerkbode
Berichten over het kerkelijk leven in de regio zijn verzameld in de wekelijkse kerkbode van Alblasserwaard-West. Gemeenteberichten, meditatie, advertenties, algemene informatie, bezinnende artikelen bepalen de inhoud. De corrector verzamelt de kopij van predikanten, kerkenraad, verenigingen, en instellingen. 

Kinderoppas
Iedere zondagmorgen is er crèche in het Onderkomen.Er komen globaal genomen zo’n 25 kinderen.Het is iedere week een gezellige drukte met spelende kinderen, maar ook baby’s worden gebracht. Om alles goed te laten verlopen passen er wekelijks twee moeders en vierjonge meiden op. Heel fijn dat er altijd meisjes willen oppassen!
Als je het ook leuk lijkt om één keer in de drie maanden op te passen kan je ons bellen (zie Open vensters kinderoppas.)
Nieuwsgierig geworden? Breng gerust uw kind eens naar de kinderoppas zodat u een keer per zondag samen naar de kerk kan. Tot ziens in het Onderkomen.

 

Laatst aangepast op woensdag 10 november 2010 13:41
 
dinsdag 24 november 2009 23:14

Aan de diaconie, bestaande uit 6 diakenen, is opgedragen de dienst van barmhartigheid in de ruimste zin van het woord. Ofwel hulp bieden waar nodig. Aan de naaste dichtbij, in de eigen gemeente, maar ook aan de verre naaste, waar ook ter wereld. Vandaar dat er collecten zijn voor de diaconie zelf, maar ook voor allerlei andere goede doelen.

Behalve financiële ondersteuning helpt de diaconie ook gemeenteleden op allerlei andere manieren. Zoals het letterlijk verrichten van hand- en spandiensten, het uitreiken van kerstbakjes aan bejaarden, zieken en alleenstaanden, het geven van een zuivelbakje aan mensen die het ziekenhuis verlaten e.d.

De diaconie stelt een eigen begroting en jaarrekening op, die door de kerkenraad definitief wordt vastgesteld.

Collecten
Jaarlijks stelt de diaconie een collecten- en giftenrooster vast. Ongeveer de helft van de collecten komt ten goede aan diaconale hulp in de eigen gemeente. De andere helft wordt gespreid over zoveel mogelijk verschillende terreinen, waarbij de diakenen zeker rekening houden met doelen en/of instanties waarmee de gemeente een bepaalde binding heeft.

Thuiszorg Diaconie / NPV
In samenwerking met de plaatselijke NPV wordt hulp geboden aan zieken of mensen die door andere omstandigheden hulp nodig hebben. Veel vrijwilligers uit onze gemeente zetten zich hiervoor in. Ook kan er hulp worden geboden in de terminale levensfase. Zeker in dit werk kan een christelijke gemeente laten zien dat men elkaar dient door de liefde. “Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus”.

Vrijwilligersavonden
Met enige regelmaat wordt er voor alle vrijwilligers een contactavond georganiseerd, waarbij overigens iedereen hartelijk welkom is. Voor sommigen wellicht een eerste kennismaking met het vrijwilligerswerk, voor anderen een stukje toerusting.

Kerkauto
Namens de diaconie coördineert Aart van Krimpen (tel. 683380) het vervoer met de kerkauto.
Diverse gemeenteleden rijden bij toerbeurt kerkgangers naar de kerk

Kerkradio
De diensten van onze gemeente en ook allerlei avonden die worden belegd in Onder de Wiek  worden uitgezonden via de ether. Deze zijn dus met een scanner en ook met een bij de diaconie (diaken P. Verhaar, tel. 681912) verkrijgbaar kastje te beluisteren. Ook kan via www.audioserver.nl naar de diensten worden geluisterd. Voor deze dienstverlening worden geen kosten aan de luisteraars in rekening gebracht. Dit wordt bekostigd uit de algemene middelen van de kerkrentmeesters en uit de opbrengst van het verjaringsfonds. De thuisluisteraars die niet meer naar de kerk kunnen komen, krijgen eens in de drie maanden bezoek door een diaken. Collectegeld dat thuisluisteraars niet meer in de collectezak tijdens de diensten kunnen doen, kan bij deze ontmoeting aan de diaken worden meegegeven. Dit geld wordt fifty-fifty verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters.

Cassettebandjes / CD’s
De kerkdiensten en ook diverse bijeenkomsten in Onder de Wiek worden opgenomen. Deze opnamen (op cassette of CD) kunnen gemeenteleden bij ziekte e.d. kosteloos lenen via ouderling W. Meerkerk
(tel. 685421). Ook kunnen ze via hem worden aangeschaft.

Contactmiddagen voor senioren en alleenstaanden
In het winterseizoen is er vier keer een contactmiddag voor ouderen. Naast meditatie en ontmoeting is er vaak een boeiende spreker of iemand die dia’s o.i.d. laat zien. Ouderen zonder vervoer kunnen bij diaken P. Verhaar (681912) aangeven dat ze willen worden opgehaald.

Op weg met de ander
‘Op weg met de ander’ is een christelijke vereniging die de integratie van gehandicapten in de gemeente wil bevorderen. Ada Stam is contactpersoon namens de diaconie. Jaarlijks wordt ten behoeve van de gehandicapten een aangepaste kerkdienst georganiseerd.

Woon- en zorgcentrum Graafzicht
In 1970 is “Graafzicht” in Bleskensgraaf  in gebruikgenomen. Ook onze diaconie was bij de oprichting betrokken. Via de burgerlijke gemeente kunt u in aanmerking komen voor huisvesting en verzorging in dit zorgcentrum. Namens de diaconie is de heer T. Mets afgevaardigde in de identiteitscommissie.

Contact
U kunt contact opnemen met het secretariaat van de diaconie via diaconie*hervormdnieuw-lekkerlanddorp.nl (* vervangen door @).

 

Laatst aangepast op donderdag 31 maart 2016 20:07
 
donderdag 22 oktober 2009 20:41

Consulentschap

De predikanten die binnen de classis werkzaam of woonachtig zijn, vormen met elkaar een werkgemeenschap (in de plaats gekomen van het vroegere ringverband). Er zijn er twee in onze classis zonder speciale naam. Onze predikanten behoren bij de werkgemeenschap regio Sliedrecht. Zij komen enkele keren per jaar samen en spreken  over onderwerpen die ze zelf vaststellen. Dit jaar staat 'Calvijn 500 jaar' op de agenda.

Als een wijk van onze gemeente vacant is, wordt de predikant van de andere wijk consulent. In het geval dat beide wijkgemeenten tegelijkertijd vacant zijn, is volgens afspraak de predikant van Kinderdijk de eerste consulent. De classis, die beslist over consulentschappen, respecteert deze afspraak.

Classis

Onze gemeente behoort tot de classis Alblasserdam. Tot deze classis behoren alle hervormde gemeenten en gereformeerde kerken ten westen van Langerak en Boven-Hardinxveld en ten oosten van Alblasserdam.
De classicale vergadering heeft onder andere tot taak:

  • leiding geven aan het leven en werk in de classis
  • adviseren en toerusten van gemeenten
  • bevordering van het kerkelijk leven
  • stimuleren van de saamhorigheid van gemeenten en predikanten
  • het gestalte geven aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar
  • toezien dat gemeenten haar roeping en taak nakomen
  • kerkvisitatie
Laatst aangepast op woensdag 23 december 2009 11:09
 
donderdag 22 oktober 2009 20:33

De kerkenraad bestaat uit predikanten, ouderlingen en diakenen. Op dit moment telt de kerkenraad twee predikanten, tien ouderlingen en zes diakenen. Van de tien ouderlingen zijn er drie ouderling-kerkrentmeester, dat wil zeggen dat zij zich ook bezighouden met kerkbeheer: zorg voor kerkgebouw, pastorieën en verenigingsgebouw ‘Onder de Wiek’.

De kerkenraad zorgt ervoor dat er iedere zondag twee diensten zijn in de dorpskerk aan de Lekdijk waarin door eigen predikanten of gastpredikanten het Woord van God wordt verkondigd. De kerk van de hervorming kent twee sacramenten: de heilige doop en het heilig avondmaal. Meestal vindt het eerste sacrament eens in de zes weken plaats, uiteraard afhankelijk of er in die periode kinderen zijn geboren. Het heilig avondmaal wordt vier keer per jaar gevierd.

Een andere taak van de kerkenraad is het opzicht over leer en leven van de gemeente en de pastorale zorg. Dat gebeurt door middel van de prediking, Bijbellezing, lidmatenkring, huwelijkscatechese, huisbezoeken, contactmiddagen voor ouderen en alleenstaanden, bezoek bij ziekte, droevige en blijde gebeurtenissen enz.

Daarnaast organiseert de kerkenraad catechisaties voor jongeren en de belijdeniscatechisatie. Hij begeleidt ook de jeugdverenigingen en huiskringen. 

Samenvattend: de kerkenraad bestuurt de gemeente en draagt zorg voor allen die erbij horen. 

Laatst aangepast op maandag 17 mei 2010 20:08
 
dinsdag 20 oktober 2009 16:55

Ieder oneven jaar worden op een vergadering voor mannelijke lidmaten ouderlingen en diakenen gekozen voor een periode van vier jaar. De gemeenteleden kiezen in ieder oneven jaar ouderlingen en diakenen voor een periode van vier jaar. Daarna zijn de zittende ambtsdragers nog een keer herkiesbaar. Normaal gesproken dient een kerkenraadslid dus acht jaar. Voor een verkiezing dient de gemeente namen in van personen die ze geschikt acht voor het ambt. De kerkenraad raadpleegt de ingediende voorstellen en stelt een dubbeltal.

Zesjaarlijkse stemming

Om de zes jaar kunnen de stemgerechtigde lidmaten zich uitspreken hoe zij de volgende periode van zes jaar ouderlingen en diakenen willen verkiezen. Zij kunnen de bevoegdheid bij zichzelf houden of de kerkenraad machtigen die taak uit te oefenen. Al jaren is het in onze gemeente gewoonte dat lidmaten namen indienen, de kerkenraad dubbeltallen stelt en dat de lidmaten kiezen uit deze tweetallen. Zowel kerkenraad als gemeente zijn actief betrokken bij de verkiezingen.

Laatst aangepast op maandag 26 oktober 2009 20:52
 

Agenda

<<  Augustus 2019  >>
 zo  ma  di  wo  do  vr  za 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

We(r)kwoord

Wendt u naar mij toe en wordt behouden...want Ik ben God en niemand meer. Jes.45:22

 

Diensten

Zondag: 10.00 - 11.30uur
Zondag: 18.30 - 20.00uur

Locatie

Lekdijk 118
Nieuw-Lekkerland

Postadres

Scriba A.M. Versteeg
Roerdomp 48
2957 NE Nieuw-Lekkerland