donderdag 08 oktober 2015 20:36

ANBI informatie t.b.v. de Hervormde Gemeente Nieuw-Lekkerland

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:  Hervormde gemeente Nieuw-Lekkerland (binnen de Protestantse kerk)
Telefoonnummer: 0184-685008
RSIN/Fiscaal nummer:   002688347
Website adres:  www.hervormdnieuw-lekkerlanddorp.nl
E-mail:  scriba*hervormdnieuw-lekkerlanddorp.nl (* vervangen door @)
Adres: Lekdijk 118
Postcode: 2957 CJ
Plaats:  Nieuw-Lekkerland
Postadres: Postbus 5
Postcode: 2957 ZG
Plaats: Nieuw-Lekkerland

 

De Hervormde gemeente te Nieuw-Lekkerland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). De Hervormde gemeente in Nieuw-Lekkerland is te typeren als een gastvrije gemeente, overeenkomstig het gereformeerd belijden.

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Nieuw-Lekkerland.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

 

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Het beleidsplan 2015-2018 van de Hervormde gemeente Nieuw-Lekkerland kunt u vinden via deze link Beleidsplan 2015-2018.

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting over 2015

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Rekening Kosten en Opbrengsten 2015

  Begroting      . Begroting           . Rekening        .
Kosten 2015 2015 2014
Lasten onroerende zaken 50.700
45.097
48.316
Pastoraat 161.500 109.541
98.111
Lasten kerkdiensten, catechese ed. 12.100
8.225
6.090
Verplichtingen kerkverband 15.500
14.046
15.065
Beheer en Administratie 15.000
17.127
15.814
       
Totale lasten 254.800
194.036
183.396
.      
Opbrengsten      
Baten onroerende zaken 8.500
8.382
8.184
Vrijwillige Bijdragen 100.000
95.865

96.467

Eredienst 51.000
53.207
55.037
Kerkbeheer 42.250
44.900
45.263
Bid- en dankdag 20.800
19.600
20.795
Verwarmingscollecte 1.100
1.089
612
Twee predikantsplaatsen 14.000
13.409
12.594
Verjaringsfonds 4.500
5.162
4.664
Rentebaten 11.500
11.339
11.728
Overige baten 1.500
0
0
       
Totale baten 255.150
252.953
255.344
.      
Resultaat 350
58.917
71.948

 

Toelichting

De exploitatierekening 2015 sluit met een positief saldo ad € 58.917.      
      
Ook bij de begroting over 2015 is gerekend met een bezetting van 2 predikantsplaatsen.      
Het positieve resultaat bij de rekening 2015 is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat in 2015 één predikantsplaats was bezet.      
      
In overleg met het College van Kerkrentmeesters is het saldo van de exploitatierekening, ad € 58.917 toegevoegd aan het vermogen.      

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Laatst aangepast op dinsdag 22 november 2016 13:33
 

Agenda

<<  Januari 2018  >>
 zo  ma  di  wo  do  vr  za 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
141516171820
21222324252627
28293031   

We(r)kwoord

Dankt God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. 1 Thess. 5: 18

 

Diensten

Zondag: 10.00 - 11.30uur
Zondag: 18.30 - 20.00uur

Locatie

Lekdijk 118
Nieuw-Lekkerland

Postadres

Scriba A.M. Versteeg
Roerdomp 48
2957 NE Nieuw-Lekkerland