donderdag 08 oktober 2015 20:36

ANBI informatie t.b.v. de Hervormde Gemeente Nieuw-Lekkerland

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:  Hervormde gemeente Nieuw-Lekkerland (binnen de Protestantse kerk)
Telefoonnummer: 0184-685008
RSIN/Fiscaal nummer: 002688347
Website adres:  www.hervormdnieuw-lekkerlanddorp.nl
E-mail:  scriba*hervormdnieuw-lekkerlanddorp.nl (* vervangen door @)
Adres: Lekdijk 118
Postcode: 2957 CJ
Plaats:  Nieuw-Lekkerland
Postadres: Postbus 5
Postcode: 2957 ZG
Plaats: Nieuw-Lekkerland

 

De Hervormde gemeente te Nieuw-Lekkerland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). De Hervormde gemeente in Nieuw-Lekkerland is te typeren als een gastvrije gemeente, overeenkomstig het gereformeerd belijden.

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Nieuw-Lekkerland.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

 

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Het beleidsplan 2015-2018 van de Hervormde gemeente Nieuw-Lekkerland kunt u vinden via deze link Beleidsplan 2015-2018.

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting over 2017

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Rekening Kosten en Opbrengsten 2017

Rekening

Begroting

Rekening

Kosten

2017

2017

2016

Lasten onroerende zaken

40.293

50.300

46.700

Pastoraat

155.018

154.400

146.886

Lasten kerkdiensten, catechese ed.

7.693

8.800

7.697

Verplichtingen kerkverband

13.569

15.100

13.744

Beheer en Administratie

15.966

17.500

24.426

Totale lasten

232.539

246.100

239.453

Opbrengsten

Baten onroerende zaken

5.557

8.300

6.862

Vrijwillige Bijdragen

102.417

95.000

100.332

Eredienst

54.047

53.000

54.118

Kerkbeheer

43.521

43.800

43.601

Bid- en dankdag

20.576

19.600

16.734

Verwarmingscollecte

1.099

1.100

986

Twee predikantsplaatsen

10.684

13.300

13.725

Verjaringsfonds

4.834

4.200

4.942

Rentebaten

3.366

3.600

9.367

Overige baten

6.046

0

6.056

Schuldkwijtschelding gemeenteleden

0

0

4.792

Totale baten

252.147

241.900

261.515

Resultaat

19.608

-4.200

22.062

Toelichting

De exploitatierekening 2017 sluit met een positief saldo ad € 19.608.

In overleg met het College van Kerkrentmeesters is het saldo van de exploitatierekening, ad € 19.608 --, toegevoegd aan de rekening "Voorziening onderhoud algemeen".

 


Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Rekening Kosten en Opbrengsten 2016
Rekening Begroting Rekening
Kosten 2016 2016 2015
Lasten onroerende zaken 46.700 48.800 45.097
Pastoraat 146.886 162.000 109.541
Lasten kerkdiensten, catechese ed. 7.697 8.650 8.225
Verplichtingen kerkverband 13.744 15.500 14.046
Beheer en Administratie 24.426 15.850 17.127
Totale lasten 239.453 250.800 194.036
Opbrengsten
Baten onroerende zaken 6.862 9.000 8.382
Vrijwillige Bijdragen 100.332 97.500 95.865
Eredienst 54.118 51.000 53.207
Kerkbeheer 43.601 40.750 44.900
Bid- en dankdag 16.734 19.000 19.600
Verwarmingscollecte 986 1.000 1.089
Twee predikantsplaatsen 13.725 14.000 13.409
Verjaringsfonds 4.942 4.500 5.162
Rentebaten 9.367 10.000 11.339
Overige baten 6.056 1.500 0
Schuldkwijtschelding gemeenteleden 4.792 0 0
Totale baten 261.515 248.250 252.953
Resultaat 22.062 -2.550 58.917
De exploitatierekening 2016 sluit met een positief saldo ad € 22.062 --
Bij de begroting over 2016 is gerekend met een bezetting van 2 predikantsplaatsen.
Het positieve resultaat bij de rekening 2016 is grotendeels toe te schrijven aan het feit
dat de 2 predikantsplaatsen in 2016 niet volledig bezet waren.
In overleg met het College van Kerkrentmeesters is het saldo van de exploitatierekening,
ad € 22.062 --, toegevoegd aan het vermogen.
Laatst aangepast op zaterdag 29 december 2018 14:00
 

Agenda

<<  Maart 2019  >>
 zo  ma  di  wo  do  vr  za 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

We(r)kwoord

Wendt u naar mij toe en wordt behouden...want Ik ben God en niemand meer. Jes.45:22

 

Diensten

Zondag: 10.00 - 11.30uur
Zondag: 18.30 - 20.00uur

Locatie

Lekdijk 118
Nieuw-Lekkerland

Postadres

Scriba A.M. Versteeg
Roerdomp 48
2957 NE Nieuw-Lekkerland