woensdag 24 oktober 2012 20:41

Beste jongeren,

We staan weer aan het begin van een nieuw catechese seizoen. De uitnodiging heb je al ontvangen en als je hem niet ontvangen hebt, geef even een seintje en het wordt alsnog geregeld. Als ik dit stukje typ, woeden er op verschillende plaatsen bosbranden. Wat angstig om voor deze branden op de vlucht te zijn: waar moet je heen? waar ben je veilig? Ik moest denken aan wat een predikant zei: daar ben je veilig waar de brand is geweest! En gelijk met de toepassing erbij: “achter het volbrachte werk van de Heere Jezus ben je veilig voor eeuwig”! Verder is er wereldwijd een vluchtelingenprobleem waar de leiders van deze wereld geen raad mee weten. Zoveel mensen ontheemd. Wat een nood! En wij mogen hier nog (rustig) wonen en zondag aan zondag het evangelie horen,  met als het buiten warm is, zelfs met de deuren open. Wat een voorrecht of vind je dit gewoon? Zal het altijd zo blijven?  wat denk je? Als catecheten hebben we voor de zomervakantie overleg gehad en met elkaar geluisterd naar een gedeelte uit Gen. 6. Daar gaat het over Noach die van God de opdracht kreeg om een ark te bouwen voor het behoud van zijn gezin en van al wat er aan dieren leeft, in leven te behouden. Noach wachtte niet rustig af en dacht: “het zal zo’n vaart niet lopen”,  maar gehoorzaamde aan God en ging aan het werk. Was God niet bij machte om Noach een ark te geven, zo kant en klaar? Rien Poortvliet schrijft bij zijn tekeningen over de ark: zo werkt God kennelijk niet. God kan ook jou grijpen in het hart, zodat je hem van harte gaat dienen en liefhebben. Maar de Heere vraagt wel van jou: gehoorzaamheid om in de weg van de middelen die Hij geeft,  je weg te gaan. Daar hoort de catechese ook zeker bij. Noach bouwde de ark midden op het land en zijn zonen hebben vast meegewerkt. Ze zullen wel ouder dan jou zijn geweest,  maar toch…. wat zouden ze ervan gevonden hebben? En dan al die mensen die zo zondig en boos waren, hoe zouden zij wel niet gereageerd hebben? Misschien vinden je vrienden het wel raar dat je naar de catechisatie gaat. En misschien vind je het zelf wel saai of niet meer van deze tijd? Zeker wat het leren en maken betreft? Maar goed we kijken nog even naar Noach en zijn gezin. Ze bouwden voort, 120 jaar lang. Maar toen gebeurde het, ze moesten in de ark gaan en van de dieren kwamen er ook 2 aan 2 en van de reine dieren 7 aan 7. Dat hoefden zij niet te regelen, want dat deed God zelf. En daar zaten ze toen in de ark. God zelf had de deur dichtgedaan. Er kon niemand uitvallen en ook niemand meer in. Aangrijpend, die tijd was voorbij! Toen kwam het water van boven en beneden, zoals nog nooit was voorgekomen. En toen ineens: de ark begon te bewegen. Hij dreef op het water, waar de anderen door verdronken, bleven zij veilig op drijven. Wat denk jij? Ze hebben vast hun vader Noach aangekeken en misschien wel gezegd: “Pa u had toch gelijk, wat God zegt dat doet Hij. Goed dat we toch deze Ark hebben gebouwd op Gods bevel”. Zo vraagt de HEERE van jouw doop om in gehoorzaamheid aan Hem, je weg te gaan. De doop vraagt om geloof en bekering en dat wil God geven. Hij gaf Zijn Zoon Jezus Christus, Hij is de Ark van behoud, in Hem ben je gered en veilig voor eeuwig. Je bent van harte welkom op de catechisatie om samen bezig te zijn met het bouwen aan onze eeuwige toekomst.

Ouders, Om u als ouders er meer bij te betrekken, organiseren we ook dit seizoen open avonden. Deze avond zal een gewone catecheseavond zijn, waar het leer- en maakwerk wordt overhoord en de les die aan de beurt is, wordt behandeld. Deze open avond zal zijn in week 47: maandag 20 en dinsdag 21 november. Als catecheten hopen we dat u de lessen samen met uw kinderen maakt of evt. bespreekt. Wat is het bemoedigend voor u om uw kind(eren) te zien opgroeien vertrouwd met het Woord van God. Want het Woord is het middel dat de Heilige Geest gebruikt. Aan het begin van het catecheseseizoen krijgen de catechisanten vanaf 12 jaar een vragenformulier,  waarop zij wat gegevens kunnen invullen en evt. wat vragen kunnen stellen. Dit vragenformulier is strikt persoonlijk en wordt door de catecheet als leidraad gebruikt voor een gesprek. Na de les of op een ander tijdstip wordt er met de catechisanten in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar een gesprekje gevoerd. (In de leeftijd vanaf 18 jaar is deze mogelijkheid er ook, maar kunnen de jongeren zelf aangeven of ze een gesprek willen). Het gaat dus om een soort 10-minuten gesprek. Er is dan ook gelegenheid om andere zaken die onze jongeren bezig houden te bespreken. Met deze werkwijze willen we het jongerenpastoraat een plaats geven in onze gemeente. Stimuleert u de jongeren te komen en serieus mee te doen? En draagt u dit werk gedurig op in uw gebed ook voordat uw kind naar de catechisatie gaat? De HEERE heeft het beloofd: die Mij vroeg (vooral jong) zoeken,  zullen Mij vinden.

Maandag 11 september zijn de catechisaties weer begonnen met een preekbespreking n.a.v. de opening winterwerk-preek. Alle  jongeren vanaf 11 jaar hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de catechisatie.. De jongeren die in het aankomende jaar 21 worden en nog geen belijdenis hebben gedaan, worden uitgenodigd voor de 21+ catechese. Jongeren die geen uitnodiging hebben ontvangen, maar toch graag met deze groep willen meedoen zijn ook hartelijk welkom!!

De catechisatielessen worden gegeven door onze predikanten: ds. E. Gouda en ds. A. de Lange en de catecheten W.M. Baas,  E. Breedveld, Adr. de Groot, A. de Jong, J.G. Macdaniel, H. Noorland – de Groot (aangepaste catechese) W. Noordzij, H. den Ouden , A. van Rees. en J.L. Stouten. Ds. E. Gouda hoopt in dit seizoen de belijdeniscatechese te verzorgen. Dit jaar zal er ook weer een bezemgroep zijn op vrijdagavond o.l.v. oud. E. Breedveld. De tijd 19:30 u. - 20:15 u. kan evt. in overleg veranderd worden.

Om de totale kosten voor de lesboekjes wat te beperken, vragen we een bijdrage van € 5,00 per lesboekje. Dit bedrag moet op de eerste catechisatieavond aan de catecheet worden overhandigd. Iedere catechisant is verplicht om een lesboekje en zijn of haar Bijbel bij zich te hebben! Door voorzichtig met het boekje om te gaan en de antwoorden van de vragen & opdrachten in een schrift te schrijven, kan het meerdere jaren meegaan en kunnen eventuele andere kinderen er ook nog gebruik van maken.

Op de volgende pagina’s ziet u het schema van de catechisatiedata + bijbehorende lesstof en het catechisatierooster. Het is de bedoeling dat in de aangegeven week de informatie en de Bijbelstudie van de vermelde les wordt gelezen.

Het leerwerk betreft voor de groepen die deel 1 en 2 behandelen: belijdenis/leer uit je hoofd en vragen van de vorige les.  Voor de groepen die deel 3 en 4 behandelen: de vragen bij de Heidelbergse Catechismus van de vorige les.

We roepen de jongeren op om de catechisatielessen trouw te bezoeken en mee te doen. Zorg dat je de stof heb doorgelezen en gemaakt. Wanneer een catechisant niet in de gelegenheid is om de catechisatieles bij te wonen, dient hij of zij telefonisch contact op te nemen met de betreffende catecheet om het verzuim door te geven. Je weet dat je alleen een goede daad mag nalaten, als er een betere voor in de plaats komt. Als er niet is afgemeld en een catechisant blijkt toch afwezig te zijn, dan neemt de catecheet uiterlijk de volgende dag telefonisch contact op met de ouders. De 18-plussers dragen hierin zelf hun verantwoordelijkheid.

Wanneer uw kind moeite heeft met het niveau van de lesstof of het leerwerk, is het raadzaam om dit door te geven aan de catecheet. Hij is vanzelfsprekend bereid om daar rekening mee te houden. Uiteraard is het altijd mogelijk om (telefonisch of via de mail) contact op te nemen met de catecheet om bepaalde zaken met betrekking tot de catechisaties te bespreken. Dit wordt zelfs zeer op prijs gesteld.

Nieuw in dit seizoen: We hebben vrijwilligers bereid gevonden om tijdens de catechese-uren in “Onder de Wiek” als beheerder aanwezig te zijn. Zij letten op de goede orde en zorgen voor wie dat wil, voor koffie/thee of fris. Verder zullen alle catechisaties in “Onder de Wiek” gegeven worden, uitgezonderd de belijdeniscatechese en de bezemgroep.

E. Breedveld, jeugdouderling

Catechese en Jongerenpastoraat

 

Beste jongeren, het is 12 augustus als ik met dit stukje bezig ben. Het is inmiddels weer droog en de zon schijnt in overvloed. Records worden gebroken, want in de maand augustus was het nog niet eerder voorgekomen dat de temperatuur ’s nachts rond de nul graden kwam. Verder staat deze zomer in het teken van……. ja waarvan eigenlijk? Er gebeurt veel: aanslagen waarbij veel slachtoffers zijn te betreuren, de stad Aleppo is belegerd, waardoor de inwoners uithongeren (dit lees je ook in de Bijbel en gelijk vraag je je af: heeft de mensheid hier dan niets van geleerd?), honger, rampen, e.d. en bij dit alles de oproep om ons heen: alles moet (gewoon) doorgaan. Deze zomer wordt ook wel genoemd de sportzomer: voetbal, de Tour, wandelvierdaagse en nu weer de Olympische spelen e.d. Maar als de spelers zich niet aan de regels houden of ze hebben niet het gewenste resultaat geleverd, dan moeten ze het veld ruimen. Je wordt afgeserveerd.

 

In de Bijbel lees je ook over regels, over strijden en volhouden. Paulus vergelijkt een gelovige zelfs met iemand die op de loopbaan loopt om de prijs (gouden plak) te halen. Maar weet dat het er in het Koninkrijk van God heel anders aan toe gaat. Het gaat er niet om mensen in het middelpunt te zetten (of toch wel om hen te behouden), maar om God onze Schepper weer te leren kennen, liefhebben en volgen. Want Jezus Christus is De Overwinnaar en wie Hem nodig heeft gekregen en zonder Hem niet meer verder kan, deelt in het werk dat Hij heeft volbracht. Dan mag jij verliezer zijn en krachteloos in jezelf, maar als je Hem mag kennen dan ontvang je door het geloof vrede met God en het eeuwige leven!

 

En dat is de belofte die jij gekregen hebt, al bij je doop en ook als het Woord tot je komt, word jij heel persoonlijk geroepen! “Volg Mij!”, zegt Jezus. Wij als catecheten hopen jullie weer te ontmoeten tijdens de lessen. Fijn, dat jullie vorig jaar zo trouw kwamen en velen deden goed mee. Wat een voorrecht om bij de gemeente van Jezus Christus te behoren. En er zijn in onze gemeente jongeren en ouderen die de Heere liefhebben en volgen. Jullie moeten tegen de stroom in roeien. Maar ook nu zijn er nog voorbeelden om na te volgen, gemeenteleden die de Heere liefhebben en volgen. De HEERE is het waard en jij ook!, dat we samen luisteren naar Zijn Stem (Woord). Daarom: kom ook dit jaar trouw naar de catechisatie en doe mee!!

 

Ouders. Om u als ouders er meer bij te betrekken, organiseren we ook dit seizoen open avonden. U bent natuurlijk altijd welkom, maar dan in het bijzonder. Deze avond zal een gewone catecheseavond zijn, waar het leer- en maakwerk wordt overhoord en de les die aan de beurt is, wordt behandeld. Deze open avond zal zijn in week 47: maandag 21 en dinsdag 22 november. Als catecheten hopen we dat u de lessen samen met uw kinderen maakt of evt. bespreekt. Wat is het bemoedigend voor u om uw kind(eren) te zien opgroeien vertrouwd met het Woord van God. Want het Woord is het middel dat de Heilige Geest gebruikt.

 

Aan het begin van het catecheseseizoen krijgen de catechisanten vanaf 12 jaar een vragenformulier, waarop zij wat gegevens kunnen invullen en evt. wat vragen kunnen stellen. Dit vragenformulier is strikt persoonlijk en wordt door de catecheet als leidraad gebruikt voor een gesprek. Na de les of op een ander tijdstip wordt er met de catechisanten in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar een gesprekje gevoerd. (In de leeftijd vanaf 18 jaar is deze mogelijkheid er ook, maar kunnen de jongeren zelf aangeven of ze een gesprek willen.) Het gaat dus om een soort 10-minuten gesprek. Er is dan ook gelegenheid om andere zaken die onze jongeren bezig houden te bespreken. Met deze werkwijze willen we het jongerenpastoraat een plaats geven in onze gemeente. Wim en Barbara Suiker proberen contacten te zoeken en/of te onderhouden met jongeren die wel op de jongerenlijst staan, maar niet (meer) naar de catechisatie komen. Stimuleert u de jongeren te komen en serieus mee te doen? En draag dit werk gedurig op in uw gebeden, want: “Onze God ontfermt Zich op het gebed.” (Ps. 116 ber.)

 

Maandag 5 september zijn de gewone catechisaties weer begonnen met het bespreken van de preek van zondagavond 4 september, waarmee het winterwerk werd geopend. Alle jongeren van 11 t/m 22 jaar hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de (gewone) catechisatie. De jongeren vanaf 21 jaar worden dit jaar voor het eerst uitgenodigd voor de 21+ catechese. Jongeren die geen uitnodiging hebben ontvangen, maar toch graag met deze groep willen meedoen zijn ook hartelijk welkom!!

 

De catechisatielessen worden gegeven door onze predikanten ds. E. Gouda en ds. A. de Lange en de catecheten W.M. Baas, E. Breedveld, Adr. de Groot, J.P. Hak, A. de Jong, J.G. Macdaniel, H. Noorland-de Groot (aangepaste catechese), W. Noordzij, H. den Ouden , A. van Rees.en J.L. Stouten . Ds. A. de Lange hoopt in dit seizoen de belijdeniscatechese te verzorgen. Dit jaar zal er ook weer een bezemgroep zijn op vrijdagavond o.l.v. oud. E. Breedveld. De tijd 19:30 u. - 20:15 u. kan evt. in overleg veranderd worden.

 

Om de totale kosten voor de lesboekjes wat te beperken, vragen we een bijdrage van € 5,00 per lesboekje. Dit bedrag moet op de eerste catechisatieavond aan de catecheet worden overhandigd. Iedere catechisant is verplicht om een lesboekje en zijn of haar Bijbel bij zich te hebben! Door voorzichtig met het boekje om te gaan en de antwoorden van de vragen & opdrachten in een schrift te schrijven, kan het meerdere jaren meegaan en kunnen eventuele andere kinderen er ook nog gebruik van maken.

 

Op de volgende pagina’s ziet u het schema van de catechisatiedata + bijbehorende lesstof en het catechisatierooster. Het is de bedoeling dat in de aangegeven week de informatie en de Bijbelstudie van de vermelde les wordt gelezen. Het leerwerk betreft voor de groepen die deel 1 en 2 behandelen: belijdenis/leer uit je hoofd en vragen van de vorige les. Voor de groepen die deel 3 en 4 behandelen: de vragen bij de Heidelbergse Catechismus van de vorige les.

 

We roepen de jongeren op om de catechisatielessen trouw te bezoeken en mee te doen. Zorg dat je de stof hebt doorgelezen en evt. gemaakt. Wanneer een catechisant niet in de gelegenheid is om de catechisatieles bij te wonen, dient hij of zij telefonisch contact op te nemen met de betreffende catecheet om het verzuim door te geven. Je weet dat je alleen een goede daad mag nalaten, als er een betere voor in de plaats komt. Als er niet is afgemeld en een catechisant blijkt toch afwezig te zijn, dan neemt de catecheet uiterlijk de volgende dag telefonisch contact op met de ouders. De 18-plussers dragen hierin zelf hun verantwoordelijkheid. Wanneer uw kind moeite heeft met het niveau van de lesstof of het leerwerk, is het raadzaam om dit door te geven aan de catecheet. Hij is vanzelfsprekend bereid om daar rekening mee te houden. Uiteraard is het altijd mogelijk om (telefonisch of via de mail) contact op te nemen met de catecheet om bepaalde zaken met betrekking tot de catechisaties te bespreken. Dit wordt zelfs zeer op prijs gesteld.

 

E. Breedveld, jeugdouderling

Laatst aangepast op woensdag 01 november 2017 22:05
 

Agenda

<<  Oktober 2017  >>
 zo  ma  di  wo  do  vr  za 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

We(r)kwoord

Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar het eeuwige leven heeft. Joh 3:16

 

Diensten

Zondag: 10.00 - 11.30uur
Zondag: 18.30 - 20.00uur

Locatie

Lekdijk 118
Nieuw-Lekkerland

Postadres

Scriba A.M. Versteeg
Roerdomp 48
2957 NE Nieuw-Lekkerland